231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Szentgyónás = Bűnbocsánat szentsége

SZENTGYÓNÁS = BŰNBÁNAT SZENTSÉGE = BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE = PENITENTIA TARTÁS SZENTSÉGE

Szentírási alap:

Húsvét estéjén az Úr Jézus megjelent az apostoloknak, és így szólt hozzájuk: Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneit az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,22-23)

A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.

A szentség felvételének az ideje:

Régente a bűnbocsánat szentségét a szentmiséken, a szentmisék elején vették fel. Miért nem helyes ez a gyakorlat? Miért kell külön felvenni a két szentséget. Az ember egyszerre nem tud két helyen lenni, nem tud egyszerre két felé figyelni, legalábbis igen nehéz. A liturgikus reform óta a szentmise elején magyarul olvassuk fel a Szentírást. A Szentírás nemcsak egy 2000 éve megírt könyv, tele történelmi eseményekkel, hanem az Isten Szava Hozzám a mai napon. És azért adja ezeket elém, mert szükségem van rá! Az, aki a gyóntatószék előtt várakozik, hallgatja az ott beszélgető embereket, vagy a gyóntatószékből kiszűrődő hangokat, az nem tud figyelni a Szentírásra, a felolvasott Szentleckére, Evangéliumra. Ezért jó dolog, hogy gyónásunkat a szentmise előtt vesszük fel. Igyekszünk már a szentmise előtt kiülni, hogy kinek-kinek jusson ideje a mise kezdetéig elvégezni azt. Lehet előre megbeszélt időpontra is bejelentkezni. Keressük fel a kiválasztott lelkiatyát: egyeztessünk időpontot hétkznap-napközbenre.

Milyen gyakran kell felvenni?

Ha az embernek súlyos bűne van, lehetőleg azonnal. Ez olyan kérdés, mint ha az ember eltöri a kezét, akkor mennyi idő múlva mennyjen el a sebészetre, röntgenre, gipszelőbe? AZONNAL! Egyébként ahhoz, hogy az ember keresztényként meg tudjon állni a világban, illetve a bűne által okozott seb gyógyuljon a saját lelkében és az egyházon legalább havonta, legritkább esetben kéthavonta.

A szentségfelvétel helye:

 1. Gyóntatószék

A középkorban az oltár mellé tett alkalmi széken adta a pap a feloldozást, a barokk kor XVIII. század óta vette kezdetét a rendszerint háromfülkés gyóntatószék, s azt faragásokkal díszítették vagy szimbólumokkal látták el. A középső széken a gyóntató pap ül, kétoldalt térdeplőn felváltva végzik szentgyónásukat a bűnbánók. Ezeket a gyóntatószékeket fenn kell tartani azok számára, kik nem kívánják kilétüket felfedni.” (Liturgikus Lexikon, SzIT, Budapest, 2001, 71.o.) A gyóntatószék hátránya, hogy sorozatban kell gyóntatni az embereket, egy ember 2-4 perc maximum, és már érkezik a következő bűnbánó. A nagyothallók, és azok akik nem tudnak letérdepelni szintén hátrányba kerülnek.

2. Gyóntató szoba

A liturgikus reform helyesli a gyóntatófülke (szoba) kiképzését, ahol kisebb elválaszott világos helyiségben a gyónó ülve, vagy térdelve, a lelkiatyával négyszemközt végezheti szentgyónását. Ez különösen előnyös a nagyothalló vagy nehezen mozgó idősebb hívek számára.” (Liturgikus Lexikon, u.o.) Az adott lelkipásztorral személyesen lehet időpontot egyeztetni gyóntatásra-lelkivezetésre, vagy az irodában személyesen, vagy telefonon lehet időpontot egyeztetni. A gyóntató szoba helye a lelkivezetésnek is.

Mi a lelkivezetés?

A lelkivezetés a lelki beszélgetések végtelen láncolatában történik meg. Már az ókorban megfigyelték, hogy egy-egy ember kitűnik közülük tudásával, segítőkészségével, jóságával, állhatatosságával. Ezért gyakran felkeresték ezeket a keresztény személyeket. Az emberek elfogadták, és szívesen hallgattak tanácsaikra. Így egy pap, hitoktató, egyházközségi csoportvezető, közösségvezető, vagy egy olyan ember lehet lelkivezető, aki emberekkel találkozva meghallgatja azokat.

Mi a különbség  lelkisegély-szolgálat és a lelkivezetés között?

Lelkisegély-szolgálat: ilyen jellegű intézményeket egyházi és világi szervezetek is működtethetnek, pl. Vöröskereszt. A nap bármely órájában, telefonon kérhetnek tanácsot az emberek különböző problémáikra.

A lelkivezető: az a személy, aki ugyanolyan életfelfogású személyt, mint saját maga, segíti az evangéliumi úton (a keskeny úton).

(Vö. Füzi F. A.: Néhány kérdés és válasz a lelkivezetésről, A szerző kiadása, Kapusvár, 2001)

 A Bűnbocsánat szentségének felvételekor gyakran kap tanácsot a gyónó lelki életéhez, és mindig kérhet is. Kiszolgáltatója csak pap, vagy püspök lehet. A lelkivezetés elsősorban meghallgatásból és esetleg tanácsadásból áll, és nem feltétlenül szükséges összekapcsolni gyónással. Ha lelkivezető világi nyilván soha nincs feloldozás.

GYÓNÁS MENETE:

1. Belépünk a gyóntatószékbe: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

2. Letérdelünk, vagy leülünk. 

3. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

4. Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam… (1 hónapja, 1 éve, 10 éve, hamvazószerdára… stb.)

5. Bűnök felsorolása. (Lásd a lelki tükröt.) Végén: Több bűnömre nem emlékszem. ((Itt lehet kérdezni is a gyóntatótól.)

6. Gyóntató tanácsai.

7. Bánatima elimádkozása: Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal az én jó Istenemet megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnöket kerülöm. Ámen.

(( Történhet más szavakkal is, de a bánat, és a javulás szándéka benne kell hogy legyen!))

8. Gyóntató feloldozása. Amikor ezeket mondja … FELOLDOZLAK TÉGED AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN: keresztet vetünk. 

9. Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk. 

Gyónó: Mert örökké szeret minket. 

Gyóntató: Isten megbocsátotta bűneidet menj békével. 

Gyónó: Istennek legyen hála. 

((Ez a párbeszéd elmaradhat.))

10. Elköszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus!