231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Naphimnusz Park

 

Készült 2001-ben, a kerámia alkotásokat Várkonyi Maréza készítette. A Naphimnusz szövegét P. Soós Ányos faragta.

Assisi Szent Ferenc (1182-1226): Naphimnusz

Ferenc e legnépszerűbb és legismertebb művének, “a Naptestvér énekének” keletkezését a Perugiai Legenda meséli el minden részletével együtt (43.44.51.100). Eszerint a Naphimnusz ujjongása Ferencben nem a sikerek csúcsán, a természet szemlélése közben, a lelkesedés tetőfokán született meg. Éppen ellenkezőleg, szinte a mélyponton. Megírásakor Ferencet szemfájása és egyéb betegségei kínozták, nem tudott aludni, viskójában egerek zavarták, lelkére sötétség nehezedett.
Itt hirtelen megértette, mi vár rá az Úrnál. “Nekem tehát ezentúl nagyon kell örvendeznem betegségeimben és gyötrelmeimben, vigaszt kell találnom az Úrban, és mindig hálát kell adnom az Atyaistennek és egyszülött Fiának, Urunknak, Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek a nekem juttatott nagy kegyelemért és áldásért, hogy tudniillik irgalmasságában engem, méltatlan kis szolgáját, még mint testben élő embert kegyes volt országáról biztosítani. Ezért az Úr dicséretére, a mi vigasztalásunkra és szomszédaink épülésére új dicsőítő éneket akarok szerezni az Úr teremtményeiről, melyeket nap mint nap használunk, és amelyek nélkül nem élhetünk, de melyek által az emberi nem súlyosan vét Teremtője ellen. Naponta hálátlanok vagyunk ekkora kegyelemért, mert nem dicsérjük úgy Teremtőnket és minden jó adományozóját, ahogy illenék.”
Az utolsó két strófa kivételével 1225 áprilisában született. Az olasz irodalom umbriai dialektusban írt egyik első emléke ez, csak két régebbi szövegemlékről tudunk.

Naphimnusz

Cantico Delle Creature


1  Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
2  Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
3  Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságod.
4  És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
5  Áldjon, Uram téged Hold nénénkért
és minden csillagáért az égnek;
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, Drága Szépnek!
6  Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért,
Levegőért, felhőért, jó és rút időért,
kik által élteted minden te alkotásodat.
7  Áldott légy, Uram, tégedet Víz hugunkért,
oly nagyon hasznos ő,
oly drága, tiszta és alázatos.
8  Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
9  Áldott légy, Uram, Föld-anya nénénkért,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.
10 Áldott légy, Uram minden emberért,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
11 Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
12 Áldott légy, Uram, a testi Halálért, mi Testvérünkért,
Aki elől élő ember el nem futhat.
13 Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, akik magukat megadták
te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.
14 Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
és nagy alázatosan szolgáljátok.

(Sík Sándor fordítás)